ALGEMEEN

 

Foto’s, video’s en grafisch materiaal, gemaakt door Jurgen Remmerie, kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt. 

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 2 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur en de aard van de reportage.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt bij de offerte, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Jurgen Remmerie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Jurgen Remmerie bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Bij verlies van foto’s of achteraf foto’s bijbestellen terwijl de termijn voorbij is zal Jurgen Remmerie een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

Jurgen Remmerie is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (vnl. bij events of reportages)

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Facturen moeten worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor

  • schade bij de opdrachtgever;
  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

Jurgen Remmerie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Jurgen Remmerie is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.


FACTURATIE EN BETALINGEN


De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE35973354580837 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 15 dagen na factuurdatum

Na afloop betalingstermijn zijn zonder enige ingebrekestelling verschuldigd :
– een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
– Een schadebeding van 10%

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Jurgen Remmerie zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.


UITVOERING OPDRACHT


Jurgen Remmerie zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Jurgen Remmerie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Jurgen Remmerie heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM


De content is bescherm door auteursrecht
Jurgen Remmerie kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Jurgen Remmerie en de opdrachtgever.
Jurgen Remmerie behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van Gent. De algemene voorwaarden gelden, hetzij door wijziging van de contractvoorwaarden in onderling overleg.

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via 


Jurgen Remmerie

Benard Spaelaan 3

9000 Gent

+32 472906952

BTW: BE 0763.269.937


(Laatste aanpassing 12/05/2023)